Turvallisuussuunnitelma

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on antaa henkilökunnalle, urheilijoille ja muille seurassa toimiville henkilöille työkalu tapaturmien ja muiden vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Henkilökunnan on oltava ajantasalla harjoittelupaikkojen mahdollisista turvallisuusriskeistä. Mahdollisen onnettomuuden jälkeen on tavoitteena saada seuran toiminta jatkumaan normaalilla tavalla mahdollisimman pian.

Turvallisuusorganisaatio

Hallitus vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma ja määrittää hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Hallitus huolehtii siitä, että henkilökunnalla on riittävät ensiaputaidot sekä ensiapupakkaus käytettävänään.

Harrastuspaikkojen turvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan omistaja, vuokralainen tai vastaava taho. Omistajalla tai ylläpitäjällä on lain mukaan oltava turvallisuussuunnitelma. Kaikki valmentajana tai ohjaajana toimivat ovat velvoitettuja tutustumaan ko. asiakirjoihin, jotka löytyvät paikan vahtimestarilta. Seuran toimihenkilöiden tulee tarvittaessa huomauttaa tilojen epäkohdista tilojen omistajalle tai haltijalle. Luistelijoiden turvallisuudesta tuntien aikana vastaa valmentaja/ohjaaja/vastuuhenkilö, joka on vastuussa ensiapulaukusta ja mahdollisesta ensiavusta.

Turvallisuusuhka

Vakavan häiriön, tulipalon tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteessa on varmistettava aina ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset ko. paikan omalle kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu hälytetty, on pyrittävä poistamaan mahdollinen uhkatekijä ja minimoimaan mahdollinen vahinko.

 1. Tutustu aina etukäteen työpisteidesi hätäuloskäynteihin ja pelastusvälineistöön
 2. Huolehdi, että ensiaputarvikkeet ovat aina saatavilla
 3. Pidä huoli, että sinulla on aina lista harjoituksiin osallistujista yhteystietoineen, joka on samalla myös lista mahdollisista pelastettavista
 4. Varmista, että tiedät kaikkien harjoituspaikkojen osoitteet ja huolehdi, että tiedät kuinka antaa hälytys viranomaisille tarvittaessa

Jos kyseessä on pommiuhka, on tila evakuoitava heti ja hälytettävä viranomaiset paikalle.

Toimintaohjeita:

 • Tee nopea tilannearvio
 • Tarkista loukkaantuneet
 • Hälytä apua, soita 112
 • Käynnistä mahdollinen evakuointi
 • Huolehdi, että pelastushenkilökunnalla on esteetön pääsy paikalle (esim. ovet, ajopuomit)
 • Pysy rauhallisena

Tulipalotilanteessa:

 • Yritä sammuttaa palo mahdollisilla apuvälineillä
 • Hälytä pelastuslaitos, soita 112
 • Varmista ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä
 • Sulje ovet ja ikkunat
 • Poistu tilasta
 • Varoita lähiympäristöä palosta
 • Opasta pelastuslaitos paikalle
 • Pysy rauhallisena

Tapaturmat ja sairaudet

Harjoituksissa on aina oltava mukana ensiapulaukku, josta löytyy myös luistelijoiden huoltajien yhteystiedot. Vastuu ensiapulaukusta on luistelukoulussa vastuuvalmentajalla, yksinluistelussa valmentajalla ja muodostelmapuolella siihen valtuutetulla luistelijalla. Ensiapulaukusta vastaavan tulee huolehtia, että ensapuvälineistö on ajan tasalla. Suuremmista puutteista tulee ilmoittaa toimistolle. Jos tapaturma vaatii välittömästi lääkärihoitoa eikä luistelijan vanhempia ole paikalla, muu aikuinen (valmentaja, huoltaja tai vastaava) lähtee saattamaan luistelijaa. Jos valmennettavan ryhmän kanssa ei jää toista valmentajaa, ryhmän harjoitukset keskeytetään. Loukkaantunut luistelija ei missään tilanteessa lähde yksin lääkärikeskukseen. Lääkärihoitoa tarvitsevista tapaturmista tulee tiedottaa sekä ryhmän/joukkueen vastuuvalmentajaa että hallitusta.

Seurassa on muodostelmajoukkueissa käytössä valvontavuorot, joiden myötä jokaisissa harjoituksissa on vähintään yksi aikuinen seuraamassa harjoituksia. Valvontavuorossa oleva aikuinen huolehtii loukkaantuneesta luistelijasta paikan päällä, hälyttää tarvittaessa apua tai kuljettaa hoitoon.

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapset ovat harjoituksissa ja leireillä aina harjoituskunnossa. Vanhempien vastuulla on tiedottaa valmentajille tai joukkueissa huoltotiimille luistelijan voimakkaista allergioista ja muista mahdollisista sairauksista tai vammoista.

Toiminta tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa:

Elvytystilanteessa ensin soitetaan hätänumeroon, laitetaan puhelin kaiuttimelle ja aloitetaan samaan aikaan elvytys.

 • Tee nopea tilannearvio ja selvitä, mitä on tapahtunut
 • Onko potilas tajuissaan ja hereillä, hengittääkö hän, toimiiko sydän?
 • Käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat hoidetaan paikan päällä)
 • Pääkolhun tai luuvamman saaneen potilaan siirtelyä ja liikuttelua tulee välttää ennen ensiapuhenkilöstön saapumista
 • Ota ensiapulaukku käyttöön ja pyydä apua mahdolliselta ensiaputaitoiselta

Tapahtumat, joissa suunnitelmaa noudatetaan

Harjoitukset

Harjoituksissa noudatetaan ko. olevan tilan omia turvallisuussääntöjä ja toimintaohjeita. Liikuntatilojen varauloskäytävät ja toimintaohjeet poikkeustilassa tulee selvittää syyskauden alussa.

Kilpailut

Seuralla on vastuu järjestämiensä tapahtumien turvallisuudesta. Seuran järjestämien yleisten tilaisuuksien järjestyksenvalvojien ja ensiapuhenkilöstön lukumäärän määräävät viranomaiset tapahtuman koon mukaan. Tapahtumaorganisaatiossa on nimetty turva-asioista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on selvittää kunkin paikan turvallisuusohjeet ja seuran velvollisuudet. Vastaava informoi tarvittaessa muita tapahtumaorganisaation jäseniä. Kun toisen organisaation järjestämiin tapahtumiin (esim. toisen seuran järjestämät kilpailut) lähtee suurempi ryhmä, tulee valmentajien lisäksi mukana olla tarpeellinen määrä aikuisia ns. huoltohenkilöitä.

Leirit ja kilpailumatkat

Seura on laatinut turvallisuussäännöt, joihin lasten ja vanhempien tulee kirjallisesti sitoutua ennen leirin tai matkan alkua. Mikäli leiri- tai kilpailupaikka edellyttää jotain erityisiä toimintaohjeita, informoivat valmentajat tai huoltajat osallistujia niistä. Valmentajat ja huoltajat ovat vastuussa riittävästä ohjeistuksesta, mutta jokainen mukana oleva vastaa itse siitä, ettei omalla toiminnallaan aiheuta itselleen tai muille vaaraa. Mikäli urheilija tai hänen vanhempansa toistuvasti jättää noudattamatta annettuja ohjeita, on seuralla oikeus estää kyseisen henkilön osallistuminen toimintaan.

Kun ryhmä lähtee matkalle yhdessä, on seuran ja ryhmän tehtävä pyrkiä varmistamaan turvallinen liikkuminen. Linja-autossa tulee käyttää turvavöitä ja matkaan tulee varata riittävästi aikaa huomioiden ruuhkat ja mahdollinen huono ajokeli.

Kun käytetään yleisiä majoituspalveluita, on niillä vastuu turvallisuudesta. Kun majoitutaan tiloihin, joita ei ole suunniteltu yöpymiseen, tulee ryhmän ottaa mukaan toimiva palovaroitin sekä taskulamppu. Majoituspaikan varauloskäytävien sijainti tulee yhdessä selvittää.